SK
 • SK
 • EN
Motív
 • Svetlý
 • Tmavý
A
A
A

Poskytovanie informácií

Prístup k informáciám v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon)
 
Kto má právo na sprístupnenie informácií? 

Každý má právo na prístup k informáciám, ktoré má obec Folkušová k dispozícii, a to bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje. 

Povinná osoba:

Obec Folkušová je podľa § 2 zákona povinnou osobou, ktorá je povinná sprístupňovať informácie, ktoré má k dispozícii. 

 Zo žiadosti musí byť zrejmé:

 • ktorej povinnej osobe je určená (obec Folkušová),
 • meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa,
 • jeho adresa pobytu alebo sídlo,
 • ktorých informácií sa žiadosť týka,
 • aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, obec bezodkladne vyzve žiadateľa aby v určenej lehote neúplnú žiadosť doplnil. 

Žiadosť možno podať:

 • písomne:     
  1. ako poštovú zásielku na adresu Obecný úrad Folkušová, Folkušová 11, Príbovce, 038 42
  2. osobným doručením do podateľne obecného úradu
 • ústne: v pracovných dňoch počas stránkových hodín u starostky obce
 • elektronickou poštou na adresu obecfolkusova@gmail.com

Lehota vybavenia: 

Informácie obec sprístupňuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní alebo do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe. Lehota môže byť v zákonom stanovených prípadoch predĺžená. 

Čo sa nesprístupňuje: 

Nesprístupňujú sa informácie, ktoré sú považované za utajované skutočnosti, obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, ďalej informácie, ktoré podliehajú ochrane osobných údajov a ochrane osobnosti a informácie, ktoré je možné subsumovať pod § 11, ods. 1 zákona. 

Rozhodnutie: 

Ak povinná osoba žiadosti nevyhovie hoci len z časti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie. 

Odvolanie: 

Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí sprístupnenia požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať. 

 Z odvolania musí byť zrejmé:

 • kto ho podáva
 • akej veci sa týka, t.j. voči ktorému rozhodnutiu smeruje
 • čo sa navrhuje, t.j. návrh ako má odvolací orgán rozhodnúť

Výhodou je zdôvodnenie prečo sa odvolanie podáva.

Forma úhrady nákladov

Žiadateľovi o informácie bude vystavená faktúra vo výške materiálových nákladov za sprístupnenie informácií a nákladov na ich odoslanie.

Spôsob úhrady nákladov:

 • v hotovosti do pokladne obce počas úradných hodín
 • prevodom na bankový účet obce číslo SK67 0200 0000 0000 1482 9362

Oslobodenie od úhrady:

 1. Poplatky v zmysle tohto sadzobníka sa nevyberajú v prípade, ak nepresiahnu čiastku 1,00 €.
 2. Žiadateľovi, ktorý predloží overenú kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s vyznačením, že ide o zrakovo alebo sluchovo postihnutú osobu, sa informácie poskytujú bezplatne.
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Folkušová je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

 • Po: 09.00-11:00
 • Ut:
 • St: 15:00-17:00
 • Št:
 • Pi:
 • Poz: V prípade potreby ma kontaktujte na telefónnom čísle: 0908 227 226. S úctou a prianím pekného dňa Mgr. Lenka Bednarovská starostka obce Folkušová